Administratīvā komisija

Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija

Apbalvojumu izvērtēšanas komisija

Bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa komisija

Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija

Ekspertu komisija

Ētikas komisija par bāriņtiesas nodarbināto pārkāpumu izvērtēšanu

Ētikas komisija par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, domes deputātu, pašvaldības izpilddirektora un institūcijas vadītāju ētikas normu pārkāpumiem

Medību koordinācijas komisija

Iedzīvotāju reģistrācijas jautājumu komisija

Iepirkumu komisija

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

Izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu naudas balvu piešķiršanas komisija

Izglītības iestāžu pedagogu konkursa komisija

Izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales komisija

Ķekavas novada vēlēšanu komisija

Ķekavas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija

Kompensācijas piešķiršanas komisija

Licencēšanas komisija

Pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Sabiedrisko pakalpojumu maksas aprēķināšanas komisija

Simbolikas komisija

Stipendiju piešķiršanas komisija

Uzņemšanas komisija pirmsskolas izglītības iestādēs

Vērtēšanas komisija finansējuma sadalei Ķekavas novada sportistiem

Vides un attīstības komisija

Vidi degradējošo būvju uzraudzības komisija